អាណាដ្យា

“អាណាដ្យា” ជាឈ្មោះ​គម្រោង​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​បច្ចេកវិទ្យា​សមស្រប​សម្រាប់​កសិករ​ខ្នាតតូច ដើម្បី​បង្កើន​សន្តិសុខ​ស្បៀងអាហារ​ដល់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច។ គម្រោងនេះ​ត្រូវបាន​គេដាក់​ឈ្មោះ​ថា អាណាដ្យា ជាភាសា​សំស្ក្រឹត​ដែល​មានន័យថា “ការទទួលទាន​ទៅតាម​តម្រូវការ​ប្រកប​ដោយ​សុភមង្គល​”។ អាណាដ្យា មាន​ទិសដៅ​បី ៖ ការបង្កើន​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម និង​ផលិតភាព ការ​លើកកម្ពស់​អាហារូបត្ថម្ភ​របស់​អ្នក​ទទួលផល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ស្ថាប័ន​មូលដ្ឋាន​ដែល​មាន​និរន្តរភាព។ គម្រោង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​នៅក្នុង​ភូមិ​ប្រហែលជា ៦៤ ភូមិ និង​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​គ្រួសារ​ជនបទ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​ចំនួន ១ ម៉ឺន​គ្រួសារ។