ភ្លើងគ្មានផ្សែង – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា រយៈពេល ៥៣ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សុភី ជាស្រ្ដីមេម៉ាយម្នាក់ នាងមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ សុផា។ ក្រោយមក នាងបានរួមរស់ជាមួយស្វាមីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ផាក់ឡូវ។ ថ្ងៃមួយ ផាក់ឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាមកលើសុភី។ ពេលចេញពីពន្ធនាគារមកដល់ផ្ទះភ្លាម ផាក់ឡូវបានជួបនឹងស្វាមីទីមួយរបស់សុភី។ គ្រានោះ អ្នកទាំងបីបានជួបគ្នា។ តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

avatar
  • July 25, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday