សមមិត្តឌុច ៖ សូមស្វាគមន៍ការមកដល់ឋាននរក

ដឹកនាំដោយ អេដ្រៀន ម៉ាបិន ឆ្នាំ ២០១១ រយៈពេល ១១៥ នាទី ភាសាបារាំង

ភាពយន្តឯកសារដ៏ពិសេសមួយនេះបង្ហាញឡើងវិញអំពីដំណើរជីវិតរបស់ឌុច និងព្យាយាមធ្វើការស្វែងយល់ ថាតើបុរសដែលកាលនៅពីក្មេងមានឫកពាល្អ និងព្យាយាមរៀនសូត្រម្នាក់នេះ ក្លាយទៅជាពេជ្ឈឃាតដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ និងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយ៉ាងដូចម្ដេច។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 17, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday