មហោស្រព និងគម្រោងសោតទស្សន៍

ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ បុប្ផាណា​ទទួលបាន​ជំនាញ​ពិសេស​មួយ​នៅ​អាស៊ី​ខាងត្បូង ដោយបាន​បង្កើតជា​គម្រោង​សោតទស្សន៍​ជាច្រើន​ជាមួយនឹង​ដៃគូ​មកពី​អង្គការ​ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំង​ស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន។ នេះគឺជា​ឧទាហរណ៍​មួយចំនួន​នៃ​គម្រោង​សោតទស្សន៍​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​កាលពីមុន ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​បុប្ផាណា ៖

សូមទាក់ទងមកពួកយើង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖

info@bophana.org