កិច្ចពិភាក្សា អេប-កម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម វគ្គទី៥

ជំពូក៥៖ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

(និយាយជាភាសាខ្មែរ និងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស)
ដោយមានការគាំទ្រពី​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​មូល​និធិ​រៃ​នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ជាណា​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ឆ្លាត​ ឧបករណ៍​សម្រាប់​រៀន​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ក្រហម។ នៅក្នុង​គម្រោង​នេះ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ជាណា នឹង​បង្ហាញ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ស្ដីអំពី​ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបបខ្មែរក្រហម និងការអប់រំ​ជាមួយភ្ញៀវពិសេស។

វគ្គទីប្រាំនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទ «រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ» ដែល​ជា​ជំពូក​ទី៥​នៃ​កម្មវិធី​អេប​-សិក្សា​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​​ខ្មែរ​​ក្រហម។

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សា និង​មើល​ពី​ដំណើរ​ការ​បន្ត​នៃ​កម្មវិធី!

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • October 12, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • App Learning