កិច្ចពិភាក្សា អេប-កម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម

ជំពូក១៖ ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហម

ដោយមានការគាំទ្រពី​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​មូល​និធិ​រៃ​នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ជាណា​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ឆ្លាត​ឧបករណ៍​សម្រាប់​រៀន​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ក្រហម។ នៅក្នុង​គម្រោង​នេះ​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ជាណា បាន​បើក​កិច្ច​ពិភាក្សា​ស្ដីអំពី​ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបបខ្មែរក្រហម និងការអប់រំ​ជាមួយភ្ញៀវពិសេស។

វគ្គទីមួយនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទ «ការ​ឡើង​កាន់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម» ដែល​ជា​ជំពូក​ទី១​​នៃ​កម្មវិធី​អេប​-សិក្សា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​ក្រហម។

សូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សា និង​មើល​ពី​ដំណើរ​ការ​បន្ត​នៃ​កម្មវិធី!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://www.facebook.com/events/183851655428733/

ចូលរួមដោយសេរី!

avatar
  • February 3, 2017 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • App Learning