សូមឲ្យមានសំណាងល្អដល់អ្នករាល់គ្នា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ដឹកនាំដោយ ម៉ាក ម៉ាទីនេ សារ៉ាដូ រយៈពេល ៥៧ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នេះជារឿងរ៉ាវមិនគួរឲ្យជឿរបស់ស្រ្តីម្នាក់ដែលគាត់មិនចង់ស្លាប់ទៅដោយមិនមានបំណងអ្វីនោះទេ។ វាក៏ជារឿងរ៉ាវរបស់កុមារដែលគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏ជារឿងរ៉ាវមួយដែលបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកផ្សេងៗទៀតដើម្បីមើលថែក្មេងកំព្រាក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាក…

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 12, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday