ជីវិត និងសិល្បៈអរិយធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង

ដឹកនាំដោយ អ៊ុំ ហុងគិរី ឆ្នាំ ២០០៦ រយៈពេល ៤៥ នាទី ភាសាគ្រឹង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្រឡា ខេត្តរតនគីរី ប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ភាពយន្តឯកសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រពៃណីខាងភ្លេង និងចម្រៀងរបស់ជនជាតិគ្រឹង។ សហគមន៍របស់ពួកគេខំប្រឹងធ្វើការតស៊ូយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីថែរក្សា និងផ្ទេរប្រពៃណីនេះទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀត។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 19, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday