ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល វគ្គ២ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា, ដឹកនាំ​ដោយ ឆេង សុវណ្ណា, និពន្ធ​ដោយ អ៊ុច ថាវី និង ពៅ សុខ, ឆ្នាំ​២០០៨ ១១៤នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម

ជញ្ជីង​គ្មាន​ស្រមោល វគ្គ២ និយាយ​អំពី​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ និង​សិទ្ធិ​របស់​ជនសង្ស័យ។ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ ជនសង្ស័យ​មានសិទ្ធិ​មិន​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​អ្នក​ស៊ើបអង្កេត និង​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ខ្លួន​តាមច្បាប់។

ថ្ងៃអង្គារ ទី​២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • April 20, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday