អ្នកវង្វេងផ្លូវ

ដឹកនាំដោយ គ្រីស្ទីន ប៊ូតៃយេ ឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៥៨ នាទី ភាសាខ្មែរ-បារាំង និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

បន្ទាប់ពីនៅមានជីវិតរស់រានពីសង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំនៅកម្ពុជា ពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ ១៩៩២ ជាមួយជនភៀសខ្លួន ៣៨០ ០០០ នាក់ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនថៃ ហើយក៏បានមករស់នៅក្នុងភូមិមួយរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អ្នកភូមិចាស់បានឲ្យឈ្មោះក្រៅដល់អតីតជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាជា «ជនវង្វេងផ្លូវ»។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 14, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday