៧២. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ខ្លឹម ឌីណា និងអ្នកស្រី វ៉ាន់ គី

រយៈពេល ២៥’៤៩ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ខេត្តពោធិ៍សាត់

ក្នុងរបប លន់ នល់ អ្នកស្រី វ៉ាន់ គី ធ្វើការងារស្រែចម្ការតាមធម្មតាជាមួយនឹងឪពុកម្តាយ។ ដល់ពេលខ្មែរក្រហមចូល អ្នកស្រីត្រូវគេបង្ខំឱ្យធ្វើការធ្ងន់ៗ ដូចជាជីកប្រឡាយ ច្រូតស្រូវ ដកស្ទូង ជាដើម។ ទោះជាការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ក្ដី ប៉ុន្តែគាត់នៅតែខិតខំតស៊ូធ្វើការ ព្រោះខ្លាចគេសម្លាប់។ ដោយសារគេឃើញអ្នកស្រីធ្វើការងារល្អ គេក៏បានចាត់តាំងឱ្យអ្នកស្រីធ្វើជាមេក្រុមដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សចំនួន ៣០ នាក់។ អ្នកស្រីមិនដែលមាននរណាធ្វើបាបទេ ដោយសារអ្នកស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ។