៤៣. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា សំណាង ចន្ទរី និងលោកតា ក្រឹម រ៉េត

រយៈពេល ៤៩’៤១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា ក្រឹម រ៉េត រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ មុនរបបខ្មែរក្រហម លោកតាបានបួសជាសង្ឃ។ ពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ភូមិស្រុករបស់គាត់ ទើបលោកតាសឹក ហើយធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត។ លោកតាមានការលំបាកណាស់ដោយសារគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់។ ក្រោយមក ដោយសារមានការយោគយល់ពីប្រធានសហករណ៍ លោកតាក៏លែងទៅកងចល័ត ហើយមកធ្វើការនៅក្នុងសហករណ៍វិញ។