នៅកំលោះដល់ណាខ្ញុំ?

ផលិតដោយ ផលិតកម្ម ខ្មែរមេគង្គ ឆ្នាំ ២០០៧ រយៈពេល ៩៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

លោក សារុន ជាអ្នកចាត់ការនៅក្នុងសណ្ឋាគារដ៏ប្រណីតមួយនៅក្រុងកែប។ គាត់ទើបតែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន សម្រាប់សមិទ្ធផលការងារដ៏ល្អរបស់គាត់ ហើយគាត់អាចរៀបការបាន។ គាត់បានព្យាយាមតាមស្វែងរកស្នេហាមួយដែលគាត់គិតថាសមរម្យសម្រាប់គាត់។ ដូច្នេះ តើគាត់នឹងរកប្រពន្ធដោយរបៀបណា?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 5, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday