៨២. កិច្ចសន្ទនារវាងលោកគ្រូ ហែម ធែល និងអ្នកស្រី ប៉ង់ ចរិយា

រយៈពេល ៥៧’៣៥ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : កំពង់ធំ

នៅក្នុងរបប លន់ នល់ អ្នកស្រី ប៉ង់ ចរិយា មានអាយុ ៦ ទៅ ៧ ឆ្នាំ ហើយអ្នកស្រីនៅមានការចងចាំខ្លះៗពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រោយមក គេបានជម្លៀសអ្នកស្រី និងក្រុមគ្រួសារ ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅរស់នៅឯខេត្តកំពង់ធំ។ ដោយសារក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីជាប្រជាជនថ្មី គឺតែងតែរងការធ្វើបាបពីកងឈ្លប និងការបង្ខំឱ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រជាជនចាស់។ សំណាងល្អ មានក្រុមគ្រួសារប្រជាជនចាស់មួយតែងតែរាប់អាន និងជួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរហូត។ ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅតែរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។