៣២. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ភ្លត់ ដារ៉ា និងអ្នកស្រី ប៉ាន់ សារឿម

រយៈពេល ៥៧’១៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី ប៉ាន់ សារឿម សព្វថ្ងៃមានអាយុ ៦៤ ឆ្នាំ។ អ្នកស្រីបានរៀបការក្នុងសម័យ លន់ នល់។ មិនបានប៉ុន្មានផង ប្ដីរបស់អ្នកស្រីត្រូវគេបង្ខំឱ្យទៅធ្វើទាហាន លន់ នល់។ ចូលមកដល់របបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រី និងស្វាមីមិនសូវបាននៅជាមួយគ្នាទេ ហើយអ្នកស្រីស្នាក់នៅជាមួយប្អូនស្រី។ របបខ្មែរក្រហមបានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រី។ អ្នកស្រីបានបាត់បង់បងប្អូន និងសាច់ញាតិ ក្នុងនោះមាន ១២ នាក់បានស្លាប់ ហើយក្នុងនោះក៏មានម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរ។