៦១. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ស ហ៊ល និងលោកតា ឃុន ស្រស់

រយៈពេល ៤០’២៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ

ពេលដែល លន់ នល់ ទម្លាក់សម្តេចសីហនុ លោកតា ឃុន ស្រស់ មានអាយុ ១៣ ឆ្នាំ។ គាត់បានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី ១០ ក្នុងជំនាន់នោះ។ ក្រោយមក គាត់ក៏បានចូលក្នុងព្រៃម៉ាគីដើម្បីតស៊ូ។ ចូលដល់របបខ្មែរក្រហម គាត់ត្រូវបានគេចាប់ធ្វើទាហានទៅវាយជាមួយវៀតណាម ដែលជាកងពល សោ ភឹម។ ជាអកុសល គាត់ធ្លាក់ខ្លួនពិការ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។