៩៧. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ខន ស្រីណង និងអ្នកស្រី ជា សុគន្ធ

រយៈពេល ៤៩’៤៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ភ្នំពេញ

អ្នកស្រី ជា សុគន្ធ មានអាយុ ៦៣ ឆ្នាំ។ នាសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម គាត់រស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង និងរៀនដល់ថ្នាក់ទី ៨។ ចូលដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ ខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ គេក៏បានជម្លៀសគាត់ទៅដល់ខេត្តសៀមរាប។ គេបានបង្ខំឱ្យគាត់ធ្វើការជាច្រើន ព្រមទាំងបង្អត់អាហារទៀតផង យ៉ាងច្រើនបានត្រឹមតែបបរប៉ុណ្ណោះ។​