បាត់ខ្លួន

ផលិតដោយ ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ ឆ្នាំ ២០០៩ រយៈពេល ៩៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

អ្នកផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុឈ្មោះ ម៉ាលី បានបង្កើតកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវវ័យកម្ពុជា ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ។ ក្នុងជោគជ័យភ្លាមៗនោះ សហស្ថានិក និងជាអ្នកផលិតកម្មវិធីជាមួយនាង ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់។ ម៉ាលី មានការភ័យខ្លាចចំពោះជីវិតរបស់នាងផ្ទាល់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ សូម្បីតែនាងស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ប៉ូលិសក៏ដោយ។ ខណៈដែលការគំរាមកំហែងកើនឡើង នាងមានអារម្មណ៍ភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើង...
តើនាងអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះ ឬ ត្រូវឃាតកចាប់ខ្លួន?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 26, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday