៤០. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក សឺត ពេញចិត្ត និងលោក ឆេង ថេង

រយៈពេល ៧៦’១៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោក ឆេង ថេង មានអាយុ ៦៩ ឆ្នាំ។ គាត់គឺជាប្រជាជនរំដោះថ្មីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។ ខ្មែរក្រហមបានផ្លាស់ប្ដូរលោកឱ្យទៅធ្វើការនៅកន្លែងជាច្រើនដូចជា ដកស្ទូង ធ្វើជាងឈើ ហើយចុងក្រោយគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកបើកទ្វារទឹកប្រឡាយ។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គាត់បានតស៊ូ និងខិតខំធ្វើការណាស់ រហូតដល់គាត់បានក្លាយជាកងចល័តពិសេស។ គាត់ប្រាប់ថា យើងត្រូវតែចេះផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសង្គមទើបអាចមានជីវិត។