៧៤. កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកគ្រូ ជិន វ៉ាន់នី និងលោក​​ អ៊ុច សាគៀន

រយៈពេល ៤១’០៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

នៅអាយុ ៨ ឆ្នាំ លោក​​ អ៊ុច សាគៀន បានចូលសិក្សានៅឯសាលាបឋមសិក្សាត្រងិល រហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមដ្ឋានដែលស្មើនឹងថ្នាក់ទី ៦ សព្វថ្ងៃ។ នៅឆ្នាំ ១៩៦៨ គាត់បានបួសជាព្រះសង្ឃ និងបានសឹកវិញនាអំឡុងរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេច សីហនុ។ លោកបានរៀបការនៅឆ្នាំ ១៩៧១ បន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជាកងស្វាយត្រាន ក្រុមស្វាយត្រាន។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកបានរស់នៅបែកពីប្រពន្ធកូន ហើយគេបានប្រើលោកឱ្យទៅលើកទំនប់នៅឯតំបន់ផ្សេង។ ក្រោយរំដោះ លោកក៏បានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារលោកវិញ។