តន្ត្រីរ៉ុកទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០-៧០ (២០១៣)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

តម្លៃ ៥ ដុល្លារ

ខ្សែអាត់សំឡេងដើមយកមកជួសជុលឡើងវិញនូវចម្រៀងរ៉ុកខ្មែរដ៏ល្បីនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០-៧០។


avatar