មន្ទីរស២១ មួយឆ្នាំក្នុងគុកខ្មែរក្រហម វ៉ាន់ ណាត

បោះពុម្ពដោយវិចិត្រករ ២០១៣ ភាសាខ្មែរ សក្ខីកម្មរបស់វិចិត្រករ វ៉ាន់ ណាត អ្នករួចជីវិតដ៏កម្រពីមន្ទីរស២១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

តម្លៃ ៥ដុល្លារ

សម្រាប់ខួបលើកទីពីនៃមរណរភាពរបស់លោក វ៉ាន់ ណាត ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានបង្ហាញចេញជាភាសាខ្មែរនៃជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់ «មន្ទីរស២១ មួយឆ្នាំក្នុងគុកខ្មែរក្រហម»។ វិចិត្រករ វ៉ាន់ ណាត មានការសោកស្ដាយ ដែលប្រវត្តិរបស់គាត់មិនបានបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរ និងធ្វើការឡើងវិញលើការសរសេរដៃដើមរបស់គាត់ មុនពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅជនរួមជាតិ។


avatar