មន្ទីរ ស-២១ មួយឆ្នាំក្នុងគុកខ្មែរក្រហម

បោះពុម្ពដោយវិចិត្រករ វ៉ាន់ ណាត

សក្ខីកម្មរបស់វិចិត្រករ វ៉ាន់ ណាត អ្នករួចជីវិតដ៏កម្រពីមន្ទីរ ស-២១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
២០១៣, ២០៩ ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ
តម្លៃ ៥ ដុល្លារ

សម្រាប់ខួបពីរឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក វ៉ាន់ ណាត ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានបង្ហាញចេញជាភាសាខ្មែរនៃជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់ «មន្ទីរ ស-២១ មួយឆ្នាំក្នុងគុកខ្មែរក្រហម»។ វិចិត្រករ វ៉ាន់ ណាត មានការសោកស្ដាយដែលប្រវត្តិរបស់គាត់មិនបានបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរ និងធ្វើការឡើងវិញលើការសរសេរដៃដើមរបស់គាត់ មុនពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះទៅជនរួមជាតិ។


avatar