រាម – ព្រះសីហនុ

មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា (២០១០)

ព្រះសីហនុ ទិដ្ឋភាព ឬក៏ឆ្នេររាម – តម្លៃ ១ ដុល្លារ


avatar