តាគ្រុឌនិទានរឿងរាមកេរ្តិ៍ (២០១១)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

ឥតគិតថ្លៃ

ខ្សែអាត់សំឡេងដើមជួសជុលឡើងវិញពីយុទ្ធកថារឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលនិទានដោយអ្នកនិទានរឿងដ៏ល្បីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០ គឺតាគ្រុឌ។


avatar