រឿងរាមកេរ្តិ៍ និទានដោយ តាគ្រុឌ (២០១១)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

ឥតគិតថ្លៃ

ខ្សែអាត់សំឡេងដើម ជួសជុលឡើងវិញពីយុទ្ធកថារឿងរាមកេរ្តិ៍ និទានដោយអ្នកនិទានរឿងដ៏ល្បីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០ គឺតាគ្រុឌ។


avatar