សិល្បៈនៃការទទួលទានដំណេកតាមទីសាធារណៈ

James Hunt

តម្លៃ ១៨,៥ ដុល្លារ

"ការទទួលទានដំណេកគឺធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នា។ មនុស្សម្នាក់ៗមានរបៀបដេកខុសៗគ្នា។ ជេមគឺជាអ្នកថតរូបអាជីព ដែលចូលចិត្តផ្ដិតយករូបភាពនៃការទទួលទានដំណេក។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីរបៀបទទួលទានដំណេកជាច្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងក្នុងទីកន្លែងផ្សេងៗ។ សៀវភៅនេះបង្ហាញផងដែរអំពីរបៀបនៃការទទួលទានដំណេកនៅក្នុងទីតាំង និងទីកន្លែងដ៏ប្លែកអស្ចារ្យ និងមិនគួរឱ្យនឹកស្មាន។"


avatar