កូនសៀវភៅក្រហមរបស់ ប៉ុល ពត ៖ សុភាសិតរបស់អង្គការ

ហង់រី ឡូកា

Silkworm Book, ៣៣៦ ទំព័រ
ភាសាអង់គ្លេស
តម្លៃ ២០ ដុល្លារ (អស់ពីស្ដុក)

"ទុកមិនចំណេញ ដកចេញមិនខាត។ នេះជាពាក្យស្លោកពេញនិយមដែលត្រូវបានប្រើដោយអង្គការក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ ខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់នយោបាយបញ្ចុះបញ្ចូល និងការឃោសនា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង។
សៀវភៅនេះបង្ហាញពីពាក្យស្លោក និងចម្រៀងប្រជាប្រិយជាច្រើន ដែលខ្មែរក្រហមបានប្រើ ដើម្បីអប់រំប្រជាជននៅក្រោមរបបរបស់ខ្លួន។"


avatar